Home Bots & Bullets Defensie: meer AI en drones

Defensie: meer AI en drones

door Marco van der Hoeven

Tijdens Prinsjesdag maakte het Ministerie van Defensie bekend dat het gaat moderniseren met onder meer artificial intelligence en onbemande vliegtuigen.

Met extra nadruk op modernisering wil Defensie het komend jaar investeren in een hoogwaardige, toekomstbestendige krijgsmacht en defensieorganisatie, werd tijdens Prinsjesdag aangekondigd. Met meer inzet van groene technologie, extra cybercapaciteit, kunstmatige intelligentie en modern materieel zoals bv. onbemande vliegtuigen bereidt Defensie zich voor op een toekomst waarin steeds meer de nadruk ligt op digitalisering en duurzaamheid. Defensiebegroting 2021 die vandaag met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Minister Bijleveld: “Defensie staat aan de basis van een stabiel en veilig Nederland. Iedereen weet dat veiligheid en stabiliteit randvoorwaarden zijn voor groei en ontwikkeling. Daarom vind ik het belangrijk om te blijven investeren en moderniseren.”

MQ 9

In 2021 geeft het kabinet 11,5 miljard uit aan Defensie. Hiermee investeert ze onder meer in personeel, IT, vastgoed, fysieke en sociale veiligheid, de instandhouding van wapensystemen, (strategische) voorraden en bedrijfsvoering. Zo komen dit jaar naar verwachting de levering van MALE UAV MQ-9 onbemande vliegtuigen en de update van de hydrografische opnemingsvaartuigen. Om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst, komt binnenkort de Defensievisie uit. In deze visie staan de stappen die defensie moet zetten om ook in de komende vijftien jaar voorbereid te zijn voor kansen en mogelijke bedreigingen.

Modernisering personeelsbeleid

Defensie wil in 2021 nadrukkelijk een rol spelen als moderne werkgever die oog heeft voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het personeelsmodel wordt verder uitgewerkt. Regionale proeftuinen bij de defensieonderdelen, waarin de elementen van het nieuwe personeelsmodel in de praktijk als eerste worden getest, worden in 2021 voortgezet en uitgewerkt in aanstellings- en contractvormen. De ervaringen zijn positief. Binnen de proeftuinen is bijvoorbeeld inmiddels sprake van aanzienlijke hogere wervingscijfers. Nieuwe civiel-militaire initiatieven zorgen voor vergroting van de inzetbaarheid en de flexibiliteit van de krijgsmacht. Militairen worden gefaseerd voorzien van een nieuwe uitrusting van helmen, vesten en persoonlijke bescherming. Tijdens COVID-19 konden defensiemedewerkers tijd en plaats onafhankelijk werken. Met het programma ‘Tooling’ wordt het op afstand samenwerken en vergaderen nog verder ontwikkeld.

Staatssecretaris Visser: “In 2021 moeten we blijven investeren zodat we op korte en lange termijn voldoende en gekwalificeerd personeel hebben, dat gereed is voor al haar taken.”

Verbetering operationele en materiële gereedheid

Ook in 2021 zet Defensie in op de verbetering van de operationele en materiele gereedheid. Zo moeten maatregelen uit het nieuwe personeelsmodel leiden tot een betere kwantitatieve en kwalitatieve personele invulling. Waar mogelijk zorgt inhuur en inzet van reservisten voor extra capaciteit. Op het gebied van materieel zet Defensie stappen om het capaciteitsgebrek in de materieel logistieke organisatie terug te brengen. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de uitbesteding van werkpakketten, inhuur, slimme samenwerking met (internationale) partners en uitbreiding van formatie. Ook verbetering van de geoefendheid draagt bij aan het herstel van de operationele gereedheid. Daarom zijn in 2021 oefeningen gepland, onder andere nationaal, in NAVO-verband en EU-verband. Het herstel van de operationele gereedheid gaat stap voor stap. In 2021 werken de gevolgen van COVID-19 daarin door.

Defensie Materieel Fonds

Defensie dient dit jaar voor het eerst een materieelbegrotingsfonds in. Dit is een belangrijke stap om de schokbestendigheid van de Defensiebegroting te verbeteren. Hierdoor kan Defensie voor de langere termijn alle investeringen en het beheer en onderhoud daarvan in samenhang bekijken. Dat is essentieel voor een organisatie waar materieel tientallen jaren mee moet gaan. De inkomsten van het Defensiematerieelfonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting (materieel, infrastructuur en vastgoed en ICT), maar ook andere overheden of internationale organisaties kunnen bijdragen. De geraamde uitgaven voor 2021 zijn 4,6 miljard euro, over de gehele fondsperiode van 15 jaar is circa 66 miljard euro beschikbaar.

Internationale samenwerking

Samen met bondgenoten in de NAVO beschermt Nederland de gezamenlijke vrijheid en veiligheid. Daarom is in 2014 afgesproken in de tien opvolgende jaren richting 2% van het bruto binnenlands product te groeien (bbp). Hiermee kan de krijgsmacht groeien naar de levering van een  fair share aan de NAVO-doelstellingen. Met de intensiveringen uit de Voorjaarsnota 2019, de intensivering uit het Regeerakkoord en die van het vorige kabinet was het bbp-percentage in 2019 1,33%. Nederland bleef hierbij achter bij het Europees gemiddelde van 1,58% (2019). De verwachting voor 2021 is een bbp-percentage van 1,48%. Deze stijging houdt verband met de verwachte ontwikkeling van de economie door de COVID-19-crisis. Het EU-gemiddelde zal hierdoor ook verder stijgen tot ca 1,8% (schatting). Omdat het percentage van andere landen eveneens stijgt door de COVID-19 crisis zal Nederland in 2021 nog altijd tot de landen met de laagste bijdrage behoren.

Modernisering veteranenbeleid

Voor het verbeteren van het veteranenbeleid zet Defensie per 1 januari 2021 een belangrijke stap door het samenvoegen van de belangrijkste veteranenorganisaties. Hierdoor ontstaat een stichting met een nieuwe naam: het Nederlands veteraneninstituut, waardoor de veteranenwet en het veteranenbeleid effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Volgende jaar ontwikkelt Defensie een nieuw en modern stelsel van uitkeringen en voorzieningen voor veteranen. Hiermee kan de gewonde veteraan beter worden ondersteund bij re-integratie en maatschappelijke participatie.

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant